Family of Badley, Henry Hurst and , Elizabeth

Families

Married Husband Badley, Henry Hurst ( * 1818-05-10 + 1900-03-19 )
Married Wife , Elizabeth ( * + 1865-02-17 )