Family of Eicher, David W. and Ankney, Stella

Families

Married Husband Eicher, David W. ( * 1877-05-02 + ... )
Married Wife Ankney, Stella ( * 1882-07-14 + ... )